Co jsou vlastně ty OSB desky?

OSB desky (Oriented Strand Board) jsou nosné stavební desky vhodné i do vlhkého prostředí. Vyrábí se ze tří vrstev tenkých velkoplošných třísek kvalitního jehličnatého dřeva, ideálně z borovice. Třísky se suší, poté se na ně nanese emulze s podílem parafínu a potom se lisují za působení vysokého tlaku a teploty. Třísky vnějších vrstev jsou orientovány rovnoběžně s delší hranou desky, třísky ve středové vrstvě jsou orientovány kolmo na lamely vnějších vrstev.

Mezi nejprodávanějsí a nejpoužívanější stavební materiál se OSB desky dostaly díky širokým možnostem uplatnění a dostupné ceně. V interiéru je využijete jako parozábranu (s výjimkou desek Kronospan), na stěny i podlahy, nebo k podbití či uzavření střech. Venku z OSB desek postavíte přístřešek, pergolu, ztracené bednění, stavební oplocení, anebo jimi dočasně zaslepíte stavební otvory.

Dodávají se nejčastěji o rozměrech 2500 x 675 mm s pero-drážkou o tloušťce 12, 15, 18, 22 a 25 mm, nebo v provedení 2500 x 1250 mm s rovnou hranou. Jejich hladkého povrchu se dosahuje již při lisování a díky tomu už se nemusí brousit. Broušené desky přichází o povrchovou ochranu proti vlhkosti.

Na směru třísek záleží

Hlavní osa je určena podle převládajícího směru třísek povrchové vrstvy. Stejně orientované je také razítko s popiskem na spodní rubové straně desky.

Rozhodující pevnost a pružnost desky je ve směru hlavní osy 3–4 krát vyšší než na vedlejší ose. Proto je při montáži nutné dodržet správnou orientaci desky danou projektantem, zvláště u jednovrstvých konstrukcí.

Pro výrobu OSB desek se používají velkoplošné třísky, které se odřezávají z kulatiny na roztřískovacím stroji tak, aby byly zachovány základní pevnostní charakteristiky rostlého dřeva. Třísky mají rozměry cca 12 x 2(–4) x 0,6 mm.

Základní rozdělení desek OSB

OSB3 pro nosné prvky ve vlhkém prostředí
OSB4 pro zvlášť zatížitelné konstrukce ve vlhkém prostředí

Výrobci skupiny Krono Group

  • Kaindl (AT)
  • Krono France (F)
  • Kronoply (D)
  • Kronospan (CZ, PL)
  • Swiss Krono (CH, HU, PL)

Ostatní výrobci

  • Egger (D, RO)
  • Glunz (D, UA)
  • Sterling (GB)

Přehled použití

• plošný konstrukční materiál dřevostaveb
• nosné prvky stropních a střešních konstrukcí staveb
• sendvičové panely stěn a stropů
• vyztužující konstrukce vnějších a vnitřních stěn
• nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah
• výroba stropních i-nosníků
• plošný materiál pro opravy a rekonstrukce
• finální pohledové obložení stěn a stropů
• tesařské a bednící práce
• materiál pro ztracené bednění
• dočasné oplocení stavenišť, dočasné zakrytí stavebních otvorů
• nástavby bytových domů
• hospodářské objekty
• buňkové sestavy pro vybavení stavenišť

Vlastnosti a výhody

• vysoká tvarová stabilita, stejnorodost a minimální objemové změny
• mimořádně malá tloušťková tolerance
• vynikající hodnoty pevnosti v ohybu, tlaku a tahu v závislosti k tloušťce materiálu a směru orientace hlavní a vedlejší osy
• vysoká pevnost v otlačení stěny v otvorech a ve spojích, vysoká pevnost proti vytažení spojovacích prostředků
• snadná fixace pomocí klasických spojovacích prostředků
• široká variabilita formátů včetně velkých rozměrů
• výborná opracovatelnost běžnými dřevoobráběcími nástroji
• nízká cena
• výhodné tepelně-izolační vlastnosti
• ekologický materiál s atraktivním vzhledem přírodního dřeva
• šetrnost vůči životnímu prostředí – 100% využití dřevní hmoty

Skladování

Podmínky pro skladování OSB desek jsou dané vlastnostmi obsaženého rostlého dřeva. Rozměrové změny (šířka, délka a tloušťka) jsou závislé na objemu vlhkosti v závislosti na změnách teploty a relativní vlhkosti. Vlhkost ve skladu by měla odpovídat prostředí, ve kterém budou desky následně nainstalovány. Nevhodné skladování a špatná manipulace může vést ke znehodnocení desek.

Doprava

OSB desky a zejména jejich hrany musí být během dopravy chráněny před působením vody. Desky mají nízký koeficient tření a proto musí být při přepravě řádně upnuty. Proti poškození upevňovacími lany, pásy nebo jinou bandáží, musí být desky vhodně chráněny.

Dočasné skladování na staveništi

V případě dočasného skladování na staveništi musí být desky OSB desky umístěny na zvýšených paletách nebo na vysokých podkladech tak, aby se zabránilo kontaktu se zemí, vodou nebo vegetací, a zároveň musí být zakryty vodotěsnou, avšak prodyšnou plachtou umožňující cirkulaci vzduchu. Skladování desek na stojato se nedoporučuje. Tento způsob je možný jen například po dobu aklimatizace desek před montáží. Desky by se ani v tomto případě neměly opírat o zeď. Nejlepší je k tomuto účelu použít podstavec (kozu).

UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou OSB desky vystaveny slunečnímu záření, mohou u nich vlivem ultrafialového záření nastat barevné změny. To platí i pro desky, které byly instalovány. Technické vlastnosti desek to však neovlivní.

OSB desky je třeba před vlastní montáží aklimatizovat v místě použití po dobu nejméně 48 hodin, aby se vyrovnala vlhkost desek a prostředí. OSB desky nejsou vhodné pro přímé působení vody a vystavení klimatickým podmínkám – při venkovním použití je třeba zajistit odpovídající izolaci.

Opracování

Desky lze opracovávat běžnými postupy vhodnými pro opracování masivního dřeva, řezacími a vrtacími nástroji s ostřím z tvrdého kovu. Desky by měly být vedeny nebo upevněny tak, aby nemohly vibrovat. OSB desky jsou snadno opracovatelné přenosnými elektrickými nástroji.

Spojovací materiál

OSB desky lze stejně jako masivní dřevo připevňovat hřebíky, vruty nebo sponami. U nosných konstrukcí je nutné použít nerezavějící upevňovací prostředky – pozinkované nebo z nerezové oceli. Pro pevnější spojení se doporučují hřebíky s plochou hlavou a prstencovou drážkou, se závitovým koncem, nebo rýhované hřebíky. Hřebíky s hladkým dříkem jsou vhodné méně.

Zásady montáže

• délka upevňovacích prostředků musí být min. 2,5 delší než tloušťka připevňované desky, nikdy však méně než 50 mm
• minimální průměr drátu spon je 1,5 mm při délce 50 mm
• vzdálenost spoj. prostředku od kraje desky by měl být sedminásobek průměru spojovacího prostředku – např. hřebík o průměru 3 mm má být alespoň 20 mm od okraje
• mezi hřebíky na kraji desky musí být rozestupy max. 150 mm
• mezi hřebíky ve středu desky musí být rozestupy max. 300 mm
• desky s rovnými hranami musí být vždy připevněny na podpěře – stropním rámu nebo podhledovém nosníku
• OSB desky s menší tloušťkou by se na stěny a strmé střechy měly začít připevňovat nejdříve nahoře uprostřed a dále pokračovat rovnoměrně směrem ke stranám a dolů, aby se předešlo vzniku vyboulení a průhybů

Dilatační spáry

Z důvodu možných objemových změn (vznikajících převážně vlivem měnící se vlhkosti prostředí působící na materiál) je nutné mezi deskami vytvořit dilatační spáry, aby nedocházelo k zvlnění desek či jiným nežádoucím stavům při používání materiálu:

Desky s rovnými hranami vyžadují spáry o šířce min. 3 mm.
Desky s pero-drážkou vytvářejí dilatační spáru automaticky.

3mm dilatační spáru je nutné dodržet i při styku desek s okolními konstrukcemi – rámem okna, dveří apod. Při použití desek jako nosné vrstvy plovoucích podlah ve styku se stěnou ponecháme cca 15mm spáru. U obkladů stěn mezi deskou a základem zachováme mezeru min. 10 mm. Montují-li se OSB desky v řadě delší než 12 m, musí být každých 12 m zřízena dilatační spára široká 25 mm.

Povrchová úprava a nátěry

Pro viditelné vnitřní plochy opatřené nátěrem se doporučují broušené desky a běžné transparentní nebo dekorační nátěrové hmoty na dřevo. V každém případě se vyplatí provést zkušební lakování, které odhalí případnou nesnášenlivost nátěru s látkami obsaženými ve dřevě. Pokyny a ustanovení výrobců nátěrů vám pomohou vyhnout se neočekávaným reakcím materiálu.

POZOR: Při aplikaci nátěrové hmoty nebo bezprostředně po ní se mohou z povrchu desek uvolnit třísky, u vodorozpustných hmot může docházet k částečnému nabobtnání třísek. Tento projev materiálu nelze uznat jako reklamaci.

Statika podlah z OSB desek

OSB deska může být podepřena:

celoplošně – na vyrovnaný betonový strop se položí kročejová izolace, poté se položí dvě OSB desky s perodrážkou kolmo na sebe – sešroubované nebo plošně slepené. V případě šroubového spojení se doporučuje mezi jednotlivé vrsty proti skřípaní podlahy vložit separační vrstvu.

na nosný rošt – zde je nutné zjistit výpočtové zatížení podlahy (viz tabulka) a podle osové vzdálenosti nosných trámů (roštů) v další tabulce zjistit potřebnou tloušťku OSB desky.

Normované zatížení OSB desek podle ČSN

Pořadí Místnosti a prostory Normové zatížení KN/m2
1 Byty včetně předsíní a chodeb, pokoje ubytoven, hotelů, místnosti v dětských školkách a jeslích, ložnice školních internátů a zotavoven, pokoje senatorií, nemocnic, poliklinik a jiných léčebných zařízení, lékařské ordinace a čekárny 1,5
2 Pokoje a kanceláře místností vědeckých institucí, administrativních budov, čítárny, učebny škol i jiných zařízení pro výuku s vyjímkou místností, kde se předpokládá umístění těžkého zařízení nebo skladovacího materiálu 2,0
3 Dvorany, chodby a schodiště v budovách s místnostmi uvedenými po pořadím č. 1 a 2, s vyjímkou školských zařízení 3,0
4 Posluchárny, sály jídelen, kaváren a restaurací 3,0
5 Shromažďovací místnosti a taneční sály, sály vědeckých institucí i administrativních budov, veřejné místnosti nádraží, sály divadel, kin, klubů, koncertní síně, sportovní haly, tribuny se stálými sedadly 4,0
6 Prodejní místnosti, místnosti muzeí, výstavní sály a pavilony Podle technologických údajů, nejméně však 4,0
7 Knihovny, archívy, tribuny k stání, jeviště divadel Podle technologických údajů, nejméně však 4,0
8 Dvorany, chodby a schodiště jídelen, kaváren, restaurací, škol, nádraží, divadel, kin, klubů, koncertních síní, sportovních hal, obchodních domů, muzeí, výstavních síní a pavilonů, knihoven a archivů průmyslových budov 4,0
9 Chodby a schodiště k tribunám všeho druhu, nástupiště veřejné dopravy 5,0
10 Půdy Kromě tíhy stálého zatížení 0,75

V následujících dvou tabulkách si již podle rozpětí podpor a normovaného zatížení můžete vyhledat výslednou tloušťku OSB desky.